Telefoon

+31703085504

Algemene Voorwaarden BenMedia Group BV

Houder op naam van de merken “SeniorenTAB” en “EasyTAB”

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1 Benmedia:
Benmedia Group BV, gevestigd aan de eindstede 63 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78608082, houder van het merk SeniorenTAB, verder te noemen “Benmedia” wanneer gerefereerd wordt aan het bedrijf en/ of “SeniorenTAB” als gerefereerd wordt aan diensten aangeboden onder het merk SeniorenTAB en EasyTAB.

1.2 Klant:
De persoon of rechtspersoon met wie Benmedia een overeenkomst aangaat of aan is gegaan.

1.3 Overeenkomst:
De Overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden tussen Benmedia en Klant, op grond waarvan Benmedia diensten ten behoeve van Klant verricht.

1.4 Account:
De inlog en/ of het referentienummer waarmee Klant digitaal of telefonisch toegang krijgt tot de diensten van Benmedia, het portaal en de helpdesk van SeniorenTAB.

1.5 Login procedure:
De procedure voorgeschreven door Benmedia waarmee Klant toegang krijgt tot de digitale systemen, applicaties of producten van Benmedia.

1.6 Dienst/ Diensten:
Alle diensten, producten, software, applicaties, opdrachten en andere gerelateerde diensten die door Benmedia ten behoeve van Klant worden verricht.

1.7 Diensten van Derden:
Diensten die door een derde partij, als in niet Benmedia, geleverd worden waarvan Benmedia gebruikt maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 2

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Benmedia en aanmeldingen voor levering van de Benmedia Diensten en op alle Overeenkomsten, inclusief Diensten uit de webshops van Benmedia.

2.2 Op eventuele afwijkende of aanvullende bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden staan kan Klant slechts beroep doen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Benmedia zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Benmedia zijn aanvaard.

2.4 Alle door Benmedia gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Benmedia niet.

2.5 De Klant kan zich bij Benmedia op door Benmedia aangegeven wijze (schriftelijk, telefonisch of digitaal) aanmelden voor de Dienst. De Klant (natuurlijke persoon) verklaart minimaal achttien jaar of ouder te zijn en het recht en het (mentale) vermogen te hebben om de Overeenkomst met Benmedia aan te gaan.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat bij een aanvraag een betalingstansactie is geregistreerd, zoals via platformen als Bol.com, Amazon, de webshop of dat Benmedia een Overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt. Na aanvaarding van het aanbod door de Klant is onverwijlde herroeping door Benmedia mogelijk. Door herroeping komt geen Overeenkomst tot stand. Benmedia kan een aanvraag van een Klant om haar moverende reden en zonder opgave van redenen weigeren.

2.7 Benmedia is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 13.2 van kracht. Als de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art.10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waar op de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3

3.1 Benmedia spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

(i) Het verlenen van aansluiting op systemen van Benmedia voor de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Benmedia dienst(en);
(ii) Het verlenen van Benmedia Diensten conform de Overeenkomst;
(iii) De beveiliging van gegevens die opgeslagen worden zijn de verantwoording van Klant.

3.2 Benmedia is niet verantwoordelijk voor de toegang tot, en het gebruik van Diensten van Derden. Dit wordt geregeld in een eventuele overeenkomst tussen de Klant en de aanbieder van Diensten van Derden, en is niet onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst met Benmedia en de Algemene Voorwaarden.

3.3 Benmedia kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Benmedia Diensten. Benmedia kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheiden geen beschikbaarheids- en/of capaciteitswaarden van de Dienst garanderen.

3.4 Benmedia controleert niet de inhoud van via de Dienst voor de Klant toegankelijke informatie. Benmedia aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt Benmedia zich het recht voor om informatie, waarvan Benmedia in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter heeft niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen. Benmedia geeft geen garantie dat alle emailberichten van de Klant virusvrij zullen zijn, klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.

3.5 Benmedia onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Benmedia hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Benmedia heeft het privacy beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring die te lezen is op de websites van Benmedia in de footer onder het kopje Privacy.

Artikel 4

4.1 De Klant stelt Benmedia zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De Klant onthoudt zich ervan andere Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen van Benmedia. Het is de Klant verboden processen of programma’s al dan niet via systemen op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Benmedia, andere Klanten of internetgebruikers gehinderd zullen worden of schade toegebracht zullen worden. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de Klantzijde, zoals bijvoorbeeld makkelijk te raden wachtwoorden voor accounts.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

4.4 Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Benmedia hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De Klant geeft bij deze toestemming aan Benmedia zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Benmedia welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Benmedia en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Benmedia hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Zie hiervoor het privacy statement zoals in art. 3.5 is genoemd.

Artikel 5

5.1 Benmedia is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare grove schuld of opzet van Benmedia. Met name is Benmedia niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, systemen van Benmedia of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Benmedia, handelingen van andere Klanten of internetgebruikers, wijzigingen van de inlogprocedure, accountgegevens of e-mail adressen.

5.2 De Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Benmedia voortvloeiende schade.

5.3 De Klant vrijwaart Benmedia van alle schade en kosten en zal Benmedia alle schade vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit aansprakelijkheidsaanspraken van derden van schade of anderszins; op enigerlei wijze ontstaan door gebruik van de Klant van het account, een systeem of het internet in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst, dan wel door het niet nakomen van verplichtingen van Klant uit de Overeenkomst en/-of deze Algemene Voorwaarden.

5.4 Benmedia is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, als en zo lang de Klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5.
Bovendien is Benmedia in dat geval gerechtigd, als de ernst van de overtreding dat volgens Benmedia rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van Klant naar Benmedia ontstaat.

Artikel 6

6.1 Benmedia verleent met de toegang tot de systemen aan Klant een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de apps, hardware, software en diensten voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden in dat geval expliciet per dienst apart bekend gemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, toegangsrecht en eigendomsrecht.

Artikel 7

7.1 Voor veel diensten is Benmedia afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem Android, Samsung Knox, ESET antivirus, mobiele operators of hardware van derden. In sommige gevallen sluit de Klant veelal twee verschillende Overeenkomsten, één met Benmedia en één met de derde partij. Benmedia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welk en hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de hardware, het netwerk en-/ of de infrastructuur van derde partijen.

7.2 Via Benmedia maakt de klant gebruik van software van derden die wordt uitgeleverd tijdens installatie door Benmedia, onder andere een internetbrowser en meerdere apps. Onder deze Algemene Voorwaarden gaat de klant impliciet akkoord met de gebruikersovereenkomst van de betreffende software (End User License Agreements). Benmedia staat garant dat door dit impliciet akkoord geen onredelijke of financiële verplichtingen ontstaan voor de klant. De samenstelling van de met de SeniorenTAB producten meegeleverde software kan wijzigen.

Artikel 8

8.1 Benmedia neemt klachten slechts in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Benmedia Diensten en/of gedraging en of handelingen van Klanten.

8.2 Benmedia spant zich in klachten rondom de Benmedia Diensten zo goed mogelijk te behandelen. De Klant kan een volledige en concreet omschreven klacht melden bij de afdeling Klantenservice, bij voorkeur per email (info@seniorentab.nl). De klacht wordt, zover redelijkerwijs mogelijk, twee werkdagen na ontvangst van de klacht door Benmedia in behandeling genomen.

Artikel 9

9.1 Benmedia is gerechtigd systemen buiten gebruik te stellen voor onderhoud of voor de noodzakelijk door Benmedia te verrichten aanpassingen of verbeteringen van systemen, zonder dat hier door een recht op schadevergoeding van de Klant naar Benmedia ontstaat.

9.2 Benmedia is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, account en of andere diensten van Benmedia, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant naar Benmedia ontstaat.

9.3 Voor Diensten van derden is er ook de mogelijkheid dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Benmedia is niet verantwoordelijk, noch voor de communicatie hiervan of voor eventuele schade door dit onderhoud of updates van diensten van derden.

Artikel 10

10.1 De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een termijn die is omschreven in de betreffende overeenkomst. Wordt dit niet vermeld dan is de periode 1 jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met één maand verlengd.

10.2 Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand en dient vóór de eerste dag van de maand bij Benmedia binnen te zijn. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per email, met dien verstande dat de opzegtermijn aanvangt op de dag waarop Benmedia de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.

Artikel 11

11.1 Benmedia behoudt zich het recht voor om vorderingen die zij heeft op Klant uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen c.q. te verpanden aan derden.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benmedia de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 12

12.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Benmedia gesloten Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel als het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Benmedia te voldoen, is Benmedia gerechtigd hetzij de overeengekomen Benmedia dienst(en) op te schorten en-/ of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Benmedia tot enige schade vergoeding gehouden kan worden en onverminderd de aan Benmedia verder toekomende rechten.

12.2 Benmedia is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Benmedia diensten te staken als de Klant aan Benmedia valse en/of verkeerde dan wel geen persoonsgegevens heeft doorgegeven;
De Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; In strijd handelt met artikel 4.1;
tot en met in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; Surseance van betaling heeft aangevraagd; Onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

12.3 De Klant kan gebruikmaken van het wettelijke recht om, als er sprake is van een koop op afstand, binnen de door de wet gestelde termijn de koop ongedaan te maken. Hierbij moet het geleverde product in vergelijkbare toestand als bij de koop retour worden gezonden.

12.4 Voor producten geleverd onder het merk SeniorenTAB en EasyTAB geldt een afwijkende, ruimere, retourmogelijkheid. Dit is omschreven als de 30 dagen op proef garantie. Klant kan zonder opgaaf van reden het artikel retour melden.

12.5 Omdoos, en accessoires zijn onderdeel van de waarde van het retour gestuurde product. We behouden ons het recht voor om waardevermindering door schade en-/ of vermissing van onderdelen en-/ of de originele verpakking af te trekken van het te retourneren bedrag af te trekken.

Artikel 13

13.1 De Klant is, afhankelijk van de te leveren Benmedia dienst(en), de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zoals op de webshop waar consumentenproducten worden verkocht. Staat er geen BTW uitgesplitst op de offerte, dan is de prijs dus exclusief. Deze tarieven en kosten omvatten niet eventuele vergoedingen die de Klant aan derden verschuldigd is voor deze derden aan de Klant geleverde diensten.

13.2 Benmedia is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. Wijzigingen van productprijzen worden op de webshops doorgevoerd zonder vooraf bekendgemaakt te worden. Overige wijzigingen worden maximaal vier weken voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website en bij abonnementen per mail. De Klant heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen in het geval van een prijsverhoging.

Artikel 14

14.1 De aan Benmedia verschuldigde vergoedingen worden vooraf, bij eenmalige bedragen, of met doorlopende machtiging bij maandelijkse bedragen automatisch afgeschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer niet voor automatische incasso is gekozen, is Klant verplicht dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Benmedia is bijgeschreven. 

14.2 Als de afschrijving van art. 14.1 niet succesvol verloopt, of wordt teruggeboekt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. Dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling automatisch wettelijke rente verschuldigd over het openstaande (totale) factuurbedrag.

14.3 Als de betaling door middel van creditcard of automatische incasso wordt geannuleerd, of niet wordt gehonoreerd, kan Benmedia extra kosten aan de Klant in rekening brengen voor elke keer dat de betaling wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd aangezien dit Benmedia ook geld kost aan uren en doorberekende kosten.

14.4 Als de afschrijving van art. 14.1 of 14.3 niet succesvol verloopt, niet wordt gehonoreerd of wordt teruggeboekt, kan de betaling na 14 dagen uit handen worden gegeven aan een incassobureau en bij in gebreke blijven aan de deurwaarder. Alle kosten hiervoor worden volledig aan Klant doorberekend, inclusief alle gerechtelijke kosten. 

14.5 Als de Klant langer dan 30 dagen in gebreke blijft wordt de toegang tot de Dienst ontzegd en kan het Account gewist of van de hardware verwijderd worden. Klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het tijdig (binnen 30 dagen na het niet nakomen van de betalingsverplichting) opslaan van alle persoonlijke gegevens, Benmedia is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit te late betaling of uitblijven van betaling door Klant.

14.6 Benmedia stelt facturen alleen digitaal ter beschikking.

Artikel 15

15.1 Benmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder valt verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet. Benmedia is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit te late betaling of uitblijven van betaling door Klant.

15.2 Benmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenis en of omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, met inbegrip van, doch niet uitsluitend:
(i) niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in netwerken, informatie, producten of diensten van derden (inclusief dienstenaanbieders),
(ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de overheid, rechterlijke instantie of enig andere daar toe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

15.3 Behalve in het geval van opzet of grove schuld van Benmedia of haar leidinggevenden en medewerkers, is de aansprakelijkheid van Benmedia naar Klant of naar anderen die via de Klant aanspraken maken beperkt tot, altijd ter keuze van Benmedia: (i) een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die de Klant ter zake van de Dienst heeft voldaan of (ii) betaling door Benmedia van de kosten om een gelijkwaardige dienst te laten leveren ter hoogte van de laatste factuur.

15.4 Als de tekortkoming dood of lichamelijk letsel ten gevolge heeft is de enige aansprakelijkheid van Benmedia, behalve in geval van bewezen opzet of grove schuld van Benmedia of aansprakelijkheid op grond van dwingende rechtelijke bepalingen, beperkt tot de directe schade tot ten hoogste een bedrag van het bedrag dat in een dergelijk geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Benmedia wordt uitgekeerd.

15.5 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één maand na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Benmedia te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

15.6 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Benmedia opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Benmedia niet mogelijk is langer duurt dan twee weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

15.7 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van Benmedia liggen, ten gevolge waarvan Benmedia niet in staat is haar contractuele verplichtingen naar Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen uitval van hardware, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur en storingen in netwerken, het faillissement van leveranciers van Benmedia en/of door de overheid, rechterlijke instantie of enig andere daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

Artikel 16

16.1 Op elke Overeenkomst tussen Benmedia en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De kantonrechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten tussen Benmedia en de Klant.

16.2 Als de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het oneens is met de keuze van art. 16.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één maand nadat Benmedia een beroep op art.16.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter. Eventuele extra kosten voor gerechtelijke leges, evenals door Benmedia reeds gemaakte kosten voor leges bij de kantonrechter, worden in dat geval altijd doorberekend aan Klant die dit terstond betaalt.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen Benmedia en Klant handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is artikel 16.1 altijd van toepassing en is in beginsel, tenzij de wet anders voorschrijft, geen andere rechter bevoegd.

16.4 Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 17

17.1 Op alle door Benmedia geleverde hardware rust de originele fabrieksgarantie van de oorspronkelijke leverancier. De duur van de garantie wordt bepaald door de fabrikant. De minimale garantietermijn is één jaar.

17.2 Klant kan aanspraak maken op deze garantie en het product retour aanmelden op kosten van Benmedia. Daarbij geldt uitdrukkelijk dat Benmedia nooit per post aangeboden hardware accepteert als deze niet vooraf is aangemeld via de klantenservice. Bij de klantenservice kan Klant een retourcode aanvragen, waarop het retouradres al staat vermeld en waarmee Benmedia de retour kan volgen in het retourproces. Klant is zelf aansprakelijk voor kosten, schade, verlies of diefstal als deze retourprocedure niet wordt gevolgd.

17.3 Is het product in de eerste 30 dagen defect dan geldt de 30 dagen op proef garantie en de bijbehorende retourvoorwaarden zoals omschreven in artikel 12.3 tot en met 12.5.

Artikel 18

Alle onder deze Algemene Voorwaarden vereiste, of mogelijke, kennisgeving en bekendmaking moet, tenzij in het betreffende artikel uitdrukkelijk anders wordt vermeld, schriftelijk of per mail te geschieden met onderstaande contactgegevens, inclusief de retourprocedure. Hier is ons magazijn en kantoor gevestigd, het kan afwijken van het KvK adres.

Benmedia Group BV
Guntersteinweg 377
2531KA Den Haag
Nederland
info@seniorentab.nl
070-3085504
BTW nummer NL861468545B01

Voorwaarden Abonnementen en Verhuur

Deze aanvullende voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van een SeniorenTAB smartphone en tablet inclusief abonnement, een initiatief van Ben Media Group B.V., gevestigd te Den Haag (2543 BJ) aan de Eindstede 63. De Algemene Voorwaarden van Ben Media Group B.V. prevaleren te allen tijde op deze aanvullende voorwaarden.

1.  Definities

1.1. In deze Aanvullende Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) hebben de
navolgende begrippen (geschreven met een hoofletter) de betekenis zoals hieronder gespecificeerd.

Aanbod een door Ben Media Group B.V. tot een Huurder gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling met betrekking tot het Product.
Aanvullende Voorwaarden deze aanvullende voorwaarden.
Artikel een artikel van deze Aanvullende Voorwaarden.
Bedenktijd de termijn van 14 dagen waarbinnen de Huurder gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
Garantietermijn de termijn van twee jaar na totstandkoming van de Overeenkomst waarbinnen de Huurder in geval van een gebrek aan het Product recht heeft op vervanging of reparatie van het Product.
Herroepingsrecht de mogelijkheid van de Huurder om de Overeenkomst binnen de Bedenktijd te ontbinden.
Huurder de natuurlijke persoon waarmee de Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst een Overeenkomst die tussen Ben Media Group B.V. en de Huurder wordt gesloten met betrekking tot de huur van het Product en het daarmee onlosmakelijk verbonden abonnement op de Software.
Partijen Ben Media Group B.V. en de Huurder gezamenlijk.
Maandelijkse Vergoeding de in het Aanbod genoemde verschuldigde totaalprijs per maand bestaande uit de huurprijs van het Product per maand en de abonnementsprijs van de Software per maand.
Product de SeniorenTAB tablet of SeniorenTAB smartphone inclusief de Software met alle daarbij geleverde toebehoren.
Ben Media Group B.V. Ben Media Group B.V.; en de software bekend onder de naam “SeniorenTAB”die op het Product is geïnstalleerd.

1.2 Het gebruik van kopjes dient uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten en is niet
van invloed op de betekenis of uitleg van de bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden.

1.3 Waar in deze Aanvullende Voorwaarden wordt verwezen naar “hij”of “zijn” kan ook “zij” of “haar” worden gelezen en vice versa.

 

2.  Identiteit van SeniorenTAB
Naam SeniorenTAB:                  SeniorenTAB
Handelend onder de namen:   Ben Media Group B.V. en SeniorenTAB
Vestigingsadres:                        Eindstede 63, 2543 BJ Den Haag
Bezoekadres:                             Guntersteinweg 377, 2531 KA Den Haag
Telefoonnummer:                      070 308 55 04
KvK-nummer:                             78608082

 

3. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

3.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en iedere
Overeenkomst tussen SeniorenTAB en de Huurder.

 

4. Aanbod

4.1 Ieder Aanbod is vrijblijvend, tenzij in het Aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Aanbod vervalt indien het aangeboden Product voor het einde van de termijn niet meer beschikbaar is. SeniorenTAB is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een Aanbod.
4.2. De Huurder wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst geïnformeerd over de Maandelijkse Vergoeding en de in het kader van de Overeenkomst te maken overige kosten.
4.3. Een Aanbod geldt tot het wordt ingetrokken, dan wel tot het einde van de in het betreffende Aanbod vermelde termijn van aanvaarding.

5. Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst omvat zowel de huur van het Product als het abonnement op de Software en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zodanig dat als de Overeenkomst eindigt de huur van het Product alsmede het abonnement op de Software eindigt op hetzelfde tijdstip als waarop de Overeenkomst eindigt.
5.2. De Overeenkomst, alsmede iedere aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door Huurder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.3. Indien Huurder het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SeniorenTAB langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door SeniorenTAB is bevestigd, kan de Huurder de Overeenkomst ontbinden. Ontbinding vindt in dat geval plaats door een schriftelijke en/of elektronische verklaring van de Huurder aan SeniorenTAB.
5.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van Huurder afwijkt van het Aanbod, dan is SeniorenTAB daaraan niet gebonden en komt geen Overeenkomst tot stand.
5.5. Door totstandkoming van de Overeenkomst wordt het Product door de Huurder in huur aanvaard en wordt het abonnement op de Software door de Huurder aanvaard.
5.6. Om gebruik te kunnen maken van de Software dient de Huurder zich akkoord te verklaren met de eindgebruikerslicentie SeniorenTAB die aan hem schriftelijk of langs elektronisch weg zijn verstrekt voorafgaand aan de activatie van de Software.
5.7. Ben Media Group B.V. behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Duur van de Overeenkomst
6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de initiële termijn van 1 maand, 6 maanden,1 jaar of 2 jaar ingaande de dag na totstandkoming van de Overeenkomst. De Overeenkomst is gedurende deze termijn niet tussentijds opzegbaar.
6.2. De Huurder is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of langs elektronische weg op te zeggen tegen het einde van de in Artikel 6.1 opgenomen relevante termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.3. Na ommekomst van de in Artikel 6.1 genoemde relevante termijn wordt de Overeenkomst van rechtswege voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur welke vervolgens te allen tijde door de Huurder kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.4. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt het recht op de huur van het Product, het abonnement op de Software en de eindgebruikerslicentie SeniorenTAB.

7. Maandelijkse Vergoeding
7.1. De in het Aanbod vermelde Maandelijkse Vergoeding is de totaal per maand verschuldigde prijs voor de huur van het Product per maand en het abonnement van de Software per maand en éénmalig de Administratiekosten.
7.2. De in het Aanbod vermelde Maandelijkse Vergoeding is inclusief BTW en (indien van toepassing) andere door de overheid opgelegde heffingen.
7.3. Eventuele verzendkosten en andere kosten die Roxelane uit hoofde van de Overeenkomst maakt komen slechts voor rekening van de Huurder indien dat in het Aanbod of in deze Aanvullende Voorwaarden is vermeld.
7.4. De in het Aanbod vermelde Maandelijkse Vergoeding wordt gedurende de relevante initiële termijn niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven. Indien de Overeenkomst na afloop van de relevante initiële termijn wordt voortgezet conform het bepaalde in Artikel 6.3 is SeniorenTAB gerechtigd de Maandelijkse Vergoeding te verhogen.

8. Betaling en betalingsvoorwaarden
8.1. SeniorenTAB factureert de Maandelijkse Vergoeding aan de Huurder eenmaal per maand vooraf.
8.2. De eerste Maandelijkse Vergoeding wordt gefactureerd op de datum waarop de Overeenkomst tot stand komt en dient bij totstandkoming direct te worden voldaan. Iedere volgende Maandelijkse Vergoeding wordt uiterlijk 20 dagen voor de start van de volgende contractuele maand gefactureerd.
8.3. De Huurder dient bij de totstandkoming van de Overeenkomst een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven aan SeniorenTAB voor het voldoen van alle Maandelijkse Vergoedingen die de Huurder verschuldigd wordt aan SeniorenTAB, met uitzondering van betaling van de eerste Maandelijkse Vergoeding welke bij de totstandkoming van de Overeenkomst direct door de Huurder dienen te worden voldaan.
8.4. Indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd stuurt SeniorenTAB een schriftelijke of elektronische ingebrekestelling naar Huurder om alsnog voor betaling binnen 10 dagen zorg te dragen. Indien de Huurder niet alsnog betaalt binnen voornoemde termijn is de Huurder aan SeniorenTAB betaling van de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de dag volgend op de laatste dag van voornoemde termijn tot aan de dag van de algehele voldoening, alsmede vergoeding van alle door SeniorenTAB gemaakte kosten ter incasso van haar vordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag.

9. Aflevering
9.1. Alle door SeniorenTAB aangegeven termijnen en data ten behoeve van de aflevering van een Product zijn streefdata en louter indicatief.
9.2. SeniorenTAB levert het Product af op het adres zoals is opgegeven door de Huurder.
9.3. Indien de aflevering vertraging ondervindt ontvangt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst bericht op het door hem opgegeven e-mailadres, dan wel telefoonnummer. De Huurder heeft in dat geval het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, in welk geval SeniorenTAB de reeds door haar ontvangen Maandelijkse Vergoedingen zal terugbetalen.
9.4. De Huurder is gehouden het Product direct na aflevering te controleren op gebreken. Indien de Huurder bij deze controle gebreken aan het Product constateert is hij gehouden SeniorenTAB binnen 48 uur na aflevering schriftelijk en gespecificeerd aan te geven welke gebreken hij heeft geconstateerd, bij gebreke waarvan het Product geacht wordt in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd.
9.5. In gevallen waarin een melding heeft plaatsgevonden overeenkomstig het voorgaande lid kan SeniorenTAB:

 • a. de melding ongegrond verklaren; of
 • b. de Huurder het Product laten retourneren voor nader onderzoek waartoe de Huurder alsdan gehouden is en na onderzoek
  (i) de melding ongegrond verklaren en het Product terugzenden aan de Huurder;
  (ii) besluiten tot vervanging van het Product en de vervanging binnen redelijke termijn aan de Huurder zenden;
  of
  (iii) zorgdragen voor herstel van het Product en het herstelde Product binnen redelijke termijn aan de Huurder zenden.
  Indien de Huurder het Product retourneert moet hij dat doen via een traceerbare, verzekerde bezorgdienst. De zending dient stevig verpakt te worden en vergezeld te gaan van het volledig ingevulde RMA formulier van SeniorenTAB dat verkrijgbaar is via de klantenservice van SeniorenTAB. Bij verzending dient de Huurder SeniorenTAB het Track & Trace nummer van de zending te melden.

9.6. Het risico van beschadiging of vermissing van het Product komt voor rekening van SeniorenTAB tot het moment van aflevering aan Huurder of aan een door Huurder aan SeniorenTAB opgegeven derde (niet zijnde de vervoerder). Op het moment dat het Product is afgeleverd aan Huurder komt het risico van beschadiging of verlies voor zijn rekening.

9.7. Indien SeniorenTAB naar eigen goeddunken actie onderneemt of met haar leveranciers samenwerkt om het Product terug te roepen, is Huurder verplicht zijn medewerking te verlenen overeenkomstig de door Roxelane opgestelde procedures.

10. Herroepingsrecht
10.1. De Huurder kan de Overeenkomst gedurende de Bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden. De Huurder moet hierbij gebruik maken van het RMA formulier van SeniorenTAB dat verkrijgbaar is via de klantenservice van SeniorenTAB. SeniorenTAB kan de Huurder voor commerciële doeleinden vragen naar de reden van ontbinding, maar de Huurder is ook dan niet verplicht tot opgave hiervan.
10.2. De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
10.3. Indien Huurder gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht dient hij dat op ondubbelzinnige wijze aan SeniorenTAB te melden.
10.4. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag van de melding als bedoeld in het vorige lid, zendt de Huurder het Product via een traceerbare, verzekerde bezorgdienst, terug aan SeniorenTAB, tenzij SeniorenTAB heeft aangeboden het Product zelf op te halen. De zending dient stevig verpakt te worden en vergezeld te gaan van het volledig ingevulde RMA formulier. Bij verzending dient de Huurder SeniorenTAB het Track & Trace nummer van de zending te melden.
10.5. De Huurder retourneert het Product in de originele staat en verpakking en conform de door SeniorenTAB verstrekte instructies hieromtrent.
10.6. Gedurende de Bedenktijd zal de Huurder zorgvuldig omgaan met het Product. De Huurder mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Huurder kan dit vergelijken met het hanteren en inspecteren van een product in een winkel.
10.7. In gevallen waarin de Huurder niet zorgvuldig, conform Artikel 10.6, is omgegaan met het Product en daardoor schade ontstaat aan het Product en/of het Product minder waard wordt, is de Huurder aansprakelijk voor de ontstane schade en/of waardevermindering.
10.8. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht, waaronder het gebruik van een volledig ingevuld RMA formulier conform het bepaalde in Artikel 10.4 ligt bij de Huurder.
10.9. De kosten voor het terugzenden van het Product komen voor rekening van de Huurder, tenzij SeniorenTAB voorafgaand aan de terugzending door de Huurder schriftelijk toezegt deze kosten voor haar rekening te nemen.

11. Verplichtingen SeniorenTAB bij herroeping
11.1. Na ontvangst van een melding van de Huurder inhoudende dat hij gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, stuurt SeniorenTAB onverwijld een ontvangstbevestiging van die melding.
11.2. SeniorenTAB retourneert de eventueel reeds door de Huurder betaalde Maandelijkse Vergoeding, uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de in Artikel 11.1 bedoelde melding door Huurder. Als SeniorenTAB het Product niet binnen de in de voorgaande volzin genoemde termijn retour ontvangt, dan heeft SeniorenTAB het recht om te wachten met terugbetaling totdat zij het Product retour heeft ontvangen, danwel totdat de Huurder aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
11.3. SeniorenTAB zal voor de terugbetaling gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als waar Huurder mee heeft betaald, tenzij Huurder instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling geschiedt kosteloos.
11.4. Indien het Product door toedoen van de Huurder is beschadigd binnen de Bedenktermijn en vóór ontvangst van retour, kan SeniorenTAB de daardoor ontstane waardevermindering van het Product in rekening brengen bij de Huurder. SeniorenTAB kan de waardevermindering verrekenen met de terugbetalingsverplichting als genoemd in Artikel 11.2.

 

12. Klachtprocedure
12.1. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in de Artikelen 9.4 en 9.5 dienen eventuele gebreken aan het Product, binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat de Huurder het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan SeniorenTAB te worden gemeld. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Ook dient de Huurder SeniorenTAB in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
12.2. Binnen de Garantietermijn kan de Huurder een beroep doen op een gebrek aan het Product. Na het verstrijken van de Garantietermijn kan de Huurder geen beroep meer doen op een gebrek.
12.3. Een tijdige reclamering ontslaat de Huurder niet van zijn betaalverplichtingen.
12.4. De Huurder kan geen beroep doen op een gebrek aan het Product als dat gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het Product, de Huurder of een derde wijzigingen heeft toegebracht en/of geprobeerd te brengen aan (het uiterlijk danwel de programmering (digitale omgeving) van) het Product of als het gebrek is ontstaan door omstandigheden buiten de invloedssfeer van SeniorenTAB (waaronder maar niet beperkt tot waterschade of valschade).
12.5. In gevallen van een klacht die voldoet aan het bepaalde in dit Artikel 12, waaronder dat deze klacht is gedaan binnen de Garantietermijn, kan SeniorenTAB:

 • a. de klacht ongegrond verklaren; of
 • b. de Huurder het Product laten retourneren voor nader onderzoek waartoe de Huurder alsdan gehouden is en na onderzoek
  (i) de klacht ongegrond verklaren en het Product terugzenden aan de Huurder;
  (ii) de klacht gegrond verklaren en besluiten tot vervanging van het Product en de vervanging binnen redelijke termijn aan de Huurder zenden; of
  (iii) de klacht gegrond verklaren en zorgdragen voor herstel van het Product en het herstelde Product binnen redelijke termijn aan de Huurder zenden.
  Indien de Huurder het Product retourneert moet hij dat doen via een traceerbare, verzekerde bezorgdienst. De zending dient stevig verpakt te worden en vergezeld te gaan van het volledig ingevulde RMA formulier van SeniorenTAB dat verkrijgbaar is via de klantenservice van SeniorenTAB. Bij verzending dient de Huurder SeniorenTAB het Track & Trace nummer van de zending te melden.

13. Verplichtingen Huurder
13.1. De Huurder verplicht zich jegens SeniorenTAB het Product uitsluitend aan te wenden
in overeenstemming met de eindgebruikerslicentie SeniorenTAB en met de aan de Huurder verstrekte instructies.
13.2. De Huurder verplicht zich goed voor het Product zorg te dragen.
13.3. Alle kosten gemaakt voor zover samenhangend met het gebruik van het Product zijn voor rekening van de Huurder.
13.4. Het is de Huurder niet toegestaan technisch onderhoud te plegen of een door hem ingeschakelde derde technisch onderhoud te laten plegen; hieronder valt het geheel of gedeeltelijk uit elkaar halen van het Product. Indien de Huurder in strijd handelt met het bepaalde in dit Artikel 13.4 vervalt zijn recht om een beroep te doen op een gebrek aan het Product, eindigt de Garantietermijn per direct.
13.5. Het is de Huurder niet toegestaan de simkaart buiten het Product om te gebruiken bijvoorbeeld door de simkaart uit het Product te halen en in een andere tablet, computer, laptop of smartphone te plaatsen.
13.6. Huurder is gehouden tot ‘fair use’ en redelijk gebruik van de simkaart en het dataverkeer dat daarmee plaatsvindt. Gebruik dat niet als redelijk wordt aangemerkt is in ieder geval maar niet uitsluitend:
(i) gebruik op andere apparaten,
(ii) continue of bijna continue gebruik door onder meer langdurig openstaande verbindingen;
(iii) gebruik voor commerciële doeleinden;
(iv) het versturen van spam;
(v) gebruik als simbox; en
(iv) gebruik als persoonlijke hotspot voor andere gebruikers.
13.7. In geval van inbreuk door Huurder op Artikel 13.5 en/of Artikel 13.6 is SeniorenTAB onmiddellijk gerechtigd de Software te deactiveren en de simkaart te blokkeren en verbeurt Huurder ten gunste van SeniorenTAB een boete van EUR 300 per dag dat een inbreuk plaatsvindt. SeniorenTAB is gerechtigd tot de boete onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
13.8. Indien het Product verloren gaat of gestolen wordt zal Huurder SeniorenTAB hierover onmiddellijk informeren, is Huurder gehouden de vervangingswaarde van het Product aan SeniorenTAB te vergoeden en is SeniorenTAB onmiddellijk gerechtigd de Software te deactiveren en de simkaart te blokkeren.
13.9. Indien deze Overeenkomst eindigt is SeniorenTAB gerechtigd de Software te deactiveren en de simkaart te blokkeren en zal Huurder de volgende bepalingen in acht nemen:
(i) Huurder retourneert het Product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst eindigt;
(ii) Huurder retourneert het Product conform de door SeniorenTAB verstrekte instructies hieromtrent;
(iii) Huurder zal daarbij gebruik maken van een traceerbare, verzekerde bezorgdienst, tenzij SeniorenTAB heeft aangeboden het Product zelf op te halen;
(iv) de zending dient stevig verpakt te worden en vergezeld te gaan van een volledig ingevuld RMA formulier; en
(v) bij verzending dient de Huurder SeniorenTAB het Track & Trace nummer van de zending te melden; Het Product dient in dezelfde staat te verkeren als bij de aflevering aan Huurder of indien van toepassing in dezelfde staat als direct na reparatie, met uitzondering van normale slijtage en gebruikssporen. De kosten voor het terugzenden van het Product komen voor rekening van de Huurder tenzij SeniorenTAB voorafgaand aan de terugzending door de Huurder schriftelijk toezegt deze kosten voor haar rekening te nemen.
13.10. Indien het Product niet binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst eindigt door SeniorenTAB is ontvangen blijven de Maandelijkse Vergoedingen vanaf die datum verschuldigd totdat SeniorenTAB het Product heeft ontvangen, gemaximeerd tot een bedrag van in totaal EUR 350.
13.11. Indien Huurder tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en deze Aanvullende Voorwaarden dan zal de Huurder alle door SeniorenTAB geleden en te lijden schade vergoeden en SeniorenTAB vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden die daarmee verband houden.

14. Tussentijdse opzegging door SeniorenTAB
14.1. SeniorenTAB is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder dat zij daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te nemen indien:
a. de Huurder op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van de eindgebruikerslicentie SeniorenTAB en/of de Aanvullende Voorwaarden;
b. de Huurder geen doorlopende machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven c.q. deze heeft ingetrokken en na schriftelijke termijnstelling door SeniorenTAB niet alsnog afgeeft binnen die termijn;
c. de Huurder een betalingstermijn van een factuur overschrijdt onder meer omdat de Maandelijkse Vergoeding niet per automatische incasso kan worden geïncasseerd of een automatisch geïncassseerde Maandelijkse Vergoeding door of namens Huurder wordt gestorneerd en de Huurder ook na schriftelijke ingebrekstelling door SeniorenTAB die betaling niet voldoet binnen de termijn genoemd in die schriftelijke ingebrekestelling;
of
d. de Huurder overlijdt of onder curatele wordt geplaatst, in staat van faillissement wordt verklaard, of de Huurder op andere wijze het vrije beheer en/of bestuur over zijn vermogen verliest.
14.2. Indien de Overeenkomst eindigt als gevolg van een tussentijdse opzegging is SeniorenTAB gerechtigd de Software te deactiveren en de simkaart te blokkeren.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. SeniorenTAB behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten voor op het Product en de Software, waaronder inbegrepen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen, alsook de rechten die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2. Het is de Huurder verboden de intellectuele eigendomsrechten op het Product en de Software op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van SeniorenTAB.

16. Overmacht
16.1. SeniorenTAB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
16.2. Onder overmacht wordt in deze Aanvullende Voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken waarop SeniorenTAB geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
16.3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kan SeniorenTAB haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode echter langer duurt dan twee maanden, dan kunnen Partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere Partij.

17. Aansprakelijkheid
17.1. SeniorenTAB is niet aansprakelijk voor de door Huurder geleden schade, tenzij zij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval is zij slechts aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade.
17.2. Onder directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om het gebrekkige Product aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover het gebrek aan SeniorenTAB kan worden toegerekend; en
c. de redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Huurder kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot eenbeperking van de schade.
17.3. SeniorenTAB is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede moet worden begrepen verlies van gegevens en immateriële schade.
17.4. SeniorenTAb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.5. SeniorenTAB kan zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikel 17 in het geval dat de betreffende schade is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, opzet en bewuste roekeloosheid van haar bestuurders daaronder begrepen. De in dit Artikel 17.5 bedoelde uitsluiting geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (een) werknemer(s) van SeniorenTAB.

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling
18.1. Op de Overeenkomst, deze Aanvullende Voorwaarden en alle (toekomstige) overeenkomsten die daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die tussen Partijen ontstaan naar aanleiding of in verband met de Overeenkomst worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Huurder is gevestigd.

19. Slotbepaling
19.1. Indien één of meerdere Artikelen in deze Aanvullende Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige Artikelen in deze Aanvullende Voorwaarden onverkort van toepassing